O nas

Koalicja “Na rzecz godnego starzenia się”

Spotkanie organizacyjne dla powołania Koalicji odbyło się 14 listopada 2018 w Mińsku. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji społecznych i eksperci, zaangażowani w różnych dziedzinach aktywności, które mają poprawić jakość życia osób starszych oraz zapewnić równe szanse dla ludzi w każdym wieku.

W lutym 2019 roku zostało uchwalone Memorandum Koalicji, które określa główne kierunki wspólnej pracy:

  • Wspólne przygotowanie propozycji dotyczących treści krajowej strategii na rzecz aktywnego starzenia się oraz innych dokumentów normatywnych dotyczących kwestii godnej długowieczności;
  • Wymiana informacji i doświadczeń z pracy nad aktywizacją starszych ludzi, poprawy jakości ich życia, dialogu między pokoleniami;
  • Organizacja platform dialogu na temat zagadnień związanych z poprawą jakości życia osób starszych, zapewnienia ich konstytucyjnych praw i interesów, oraz przeciw dyskryminacji zw. na wiek;
  • Zwiększenie potencjału organizacji i inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych;
  • Inicjowanie i wspieranie badań naukowych mających na celu sprawdzenie stanu i potrzeb osób starszych, jakości usług i innych kwestii godnej długowieczności, a także udział w tych badaniach i promowanie ich wyników;
  • Podniesienie świadomości społeczeństwa białoruskiego na temat rzeczywistej sytuacji osób starszych na terenie kraju;
  • Tworzenie pozytywnego obrazu osoby starszej w mediach;
  • Inicjowanie debaty publicznej na temat godnej długowieczności;
  • Monitorowania skuteczności realizacji Narodowej Strategii Aktywnego Starzenia oraz innych planów, które mają wpływ na interesy osób starszych;
  • Reprezentowanie interesów członków koalicji na arenie międzynarodowej, w celu zagwarantowania ich praw i interesów.

W marcu 2019 roku Koalicja dzięki pomocy z programu wsparcia Niemieckiego Rządu Federalnego dla Białorusi, zorganizowała wizytę studyjną w Arnsberg, aby zbadać doświadczenia z tworzenia lokalnych planów działania dla starzejącego się społeczeństwa, a także pracę organizacji społecznych i pozarządowych w celu poprawy jakości życia osób starszych.

Wiosną 2019 roku Koalicja przesłała swoje propozycje na harmonogram działań dla rozwoju Narodowej Strategii przygotowywanej przez UNECE, jak również na projekt Narodowej Strategii opracowywany przez Instytut Badawczy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

Czterech członków Koalicji uczestniczy w pracach Grupy roboczej ds rozwoju strategii.

21-23 czerwca 2019 Koalicja zorganizowala Akademię Liderów Złotego Wieku dla działaczy niezależnych uniwersytetów trzeciego wieku i innych placówek aktywizujących osoby starsze.

1-2 października 2019 planujemy zorganizować pierwsze białoruskie Forum godnego starzenia się.

Koordynatorem Koalicji jest Witaut Rudnik (coalition.aging@gmail.com).

Informacje o aktywności Koalicja “Na rzecz godnego starzenia się” oraz organizacji – członków, śledzić można w społeczności Koalicji na Facebooku.